Algemene voorwaarden Patricia Hoefnagel

Artikel 1 Definities

 1. Patricia Hoefnagel, gevestigd te Wateringen en ingeschreven onder KvK-nummer 69342164, wordt aangeduid als trainer en coach.
 2. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject wordt aangeduid als coachee, dit kan dezelfde persoon zijn als opdrachtgever.
 3. Met opdrachtgever wordt aangeduid de partij verantwoordelijk voor de betaling. Coach zal ook in een dergelijk geval de coachee als wederpartij beschouwen en daar een vertrouwelijke relatie mee aangaan.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 5. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een (online) training of workshop wordt aangeduid als deelnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van coach waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door coach ingeschakelde derden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Wanneer er in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.
 2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Met acceptatie van het aanbod wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Coach kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer opdrachtgever kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven in het aanbod zijn zowel inclusief als exclusief btw.
 3. Indien er geen trajectprijs is overeengekomen, kunnen, enkel na het volgen van een geheel traject, losse sessies worden afgenomen tegen een vaste prijs per sessie.
 4. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.
 5. Coach heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en het een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft. Opdrachtgever komt het recht toe de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de tariefverhoging.
 7. Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele bedrag van het traject, de losse sessie, de (online) training of workshop voorafgaand aan de werkzaamheden in rekening gebracht. Er zal niet met de werkzaamheden worden gestart voordat het gehele bedrag is voldaan.
 8. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever in termijnen betaalt en zij nalaat tijdig te betalen, is coach gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, totdat de volgende betaling door opdrachtgever is voldaan. Coach is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien in termijnen wordt betaald.
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 10. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van coach op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Coach zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart coach van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Coach voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Coach komt derhalve enkel een inspanningsverplichting toe.
 2. Opdrachtgever dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van coachee.
 3. Coachee zal alle opdrachten behorende bij een traject, sessie, training of workshop naar beste vermogen maken en invullen.
 4. Coach zal coachee nooit verplichten iets te doen. Coachee dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 5. Indien coachee later aanwezig is dan de overeengekomen tijd voor een sessie, komt deze te vervallen.
 6. Coach is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Coach zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Coach is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Coach is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en coach hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan coach de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Indien coach verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 6. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
   1. Bij annulering tot 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 20% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
   2. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 35% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 1. Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie eenmalig kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.
 2. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 35% van datgene wat nog openstaat. Indien de overeenkomst B2B is aangegaan blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar.
 3. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door coach kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 8 (Online) trainingen

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de training. De training is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor opdrachtgever niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.
 3. Coach heeft het recht om de tarieven van een training zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Coach komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door opdrachtgever gewenste resultaat. Coachee is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de training.
 5. Voor het geven van een training maakt coach gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Coach heeft het recht om de deelname aan een training te weigeren.
 7. Coach heeft het recht om de inhoud van de training aan te passen. Dit geeft opdrachtgever nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Coachee krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van de training een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Coachee mag tijdens de online training screenshots maken, wanneer deze enkel voor social media worden gebruikt en coach hierin wordt vermeld.
 10. De geleverde informatie blijft het eigendom van coach. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van coachee om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 11. Coachee mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Coach is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 12. Coach kan coachees die door hun gedrag het verloop van de training belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de training. Dit geeft opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 9 Workshops

 1. Coach heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heeft deelnemer het recht te annuleren. Ook heeft deelnemer het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar coach geen invloed op heeft, kan zij de workshop online geven. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 3. Indien deelnemer verhinderd is de workshop bij te wonen, kan het aankoopbewijs worden doorverkocht aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen bekend te worden gemaakt aan coach en het aankoopbewijs mag niet voor een hoger bedrag dan waarvoor het is aangekocht worden doorverkocht.
 4. Tijdens de workshop mogen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt, mits dit vooraf kenbaar is gemaakt aan coach en zij hiermee instemt. Indien andere deelnemers te zien zijn op de beeld- en geluidsopnames, is tevens toestemming van hen nodig.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Coach is niet aansprakelijk doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
 3. Coach is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.
 4. Coach is niet aansprakelijk voor complicaties ontstaan tijdens of na een coachingssessie.
 5. Indien coach is uitgegaan van onjuist doorgegeven informatie door opdrachtgever en hieruit schade ontstaat, komt deze schade voor rekening van opdrachtgever.
 6. Het traject is nadrukkelijk geen vervanging van medisch advies.
 7. Coachee is zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software.
 8. Coachee is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 9. In het geval dat coach schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door coach aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de afgelopen 2 maanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 10. Opdrachtgever vrijwaart coach tegen aanspraken van derden die verband houden met de door coach geleverde diensten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij coach. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is tijdens een sessie enkel toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken voor persoonlijk gebruik, mits dit vooraf kenbaar is gemaakt aan coach.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Coach kan niet worden gehouden informatie die tijdens een sessie met coachee naar voren is gekomen te delen met opdrachtgever.

Artikel 14 Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach. Coach streeft ernaar om binnen 14 kalenderdagen op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.